At lære på den bedste måde!

En introduktion til læringsstile

Af Lena Bostrøm Sveriges Læringsstilscenter

Bearbejdet til dansk af Svend Erik Schmidt

 

Hvad er læringsstile?

 

Tænk hvis du selv kunne vælge

Forestil dig, at du skal tilegne dig et svært og nyt teoretisk stof. Det kunne være tysk grammatik, et nyt avanceret computerprogram eller EU’s regler for import? Hvordan ser du helst at indlæringen skal foregå? Hvilke behov og krav har du? Vil du først læse teksten, lytte til en forelæser, se det på video, tale og diskutere, eksperimentere eller opleve det i virkeligheden? Har du krav til møbler, belysning, temperatur og baggrundslyd? Vil du arbejde med en eller flere kammerater? Vil du have en omhyggelig, detaljeret introduktion eller bare en oversigt af læreren? Vil du helst lære om morgenen, midt på dagen, om aftenen eller om natten? Har du behov for at bevæge dig af og til? Arbejder du bedre, hvis du får noget at drikke eller spise mens du arbejder? Har du ønsker om, hvordan underviseren skal være? Andet?

 

Prøv at beskrive, hvad du ville foretrække, hvis du skulle tilegne dig noget nyt og svært stof?

Jeg vil

Jeg har brug for

Jeg lærer bedst, når

Når du begynder at overveje, hvordan du ønsker at indlæringen skal foregå og hvilke behov du har, forstår du sikkert, at alt dette handler om individuelle behov og om personlig præference! Stilles ovenstående spørgsmål til 30 personer får du 30 vidt forskellige svar. Det gælder for både børn, unge og voksne. Vi har forskellige måder at lære på og forskellige behov. Hvad der er vigtigt for hvert individ i indlæringsprocessen kaldes læringsstile. Denne stil er individuel, og heri ligger en stor udfordring for alle, som arbejder med uddannelse, information og kommunikation. Hvis hver enkelt elev eller studerende tillades at arbejde på sin fortrukne måde, vil hun lære mere og måske ændre hele sin indstilling til uddannelse. Desuden vil lærerne få bedre forudsætninger for at lykkes med deres arbejde!

Traditionel undervisning passer visse mennesker og hæmmer andre menneskers muligheder for indlæring. Alle har præferencer og specifikke behov, når de skal tilegne sig svært og nyt stof.

 

Definition af læringsstile

Læringsstile har, ifølge The Dunn & Dunn Learning Styles Model, en direkte anknytning til konkrete undervisningssituationer, og denne model skal ikke forveksles med psykologiske modeller og tests. Modellen har i USA modtaget den udmærkelse at påvise bedst validitet (den måler bedst, hvad den tilsigter at måle) og reliabilitet (mest troværdig) af uafhængige forskere (de Bello).

Læringsstile defineres som, hvordan et individ koncentrerer sig, behandler og husker nyt og vanskeligt stof. Med professorerne Kenn og Rita Dunns egne ord:

“Learning style, then, is the way each learner begins to concentrate on, process and retain new and difficult information.”

Det nye og vanskelige er et relativt begreb afhængig af niveau og forkundskaber. For én person kan tekniske beskrivelser være det nye og svære, for andre kan ernæringslære være kompliceret at tilegne sig. Det handler om, hvorledes hvert individ ønsker at indlæringssituationen skal være med hensyn til fx miljø, for at han eller hun kan bearbejde og forstå så godt som muligt.

En yderligere definition er følgende:

“Learning style is a biological and developmental set of personal characteristics that makes the identical instructions effective for some students and ineffective for others.”

Det handler med andre ord om, hvordan man individualiserer undervisningen så godt som muligt for at effektivisere læringen. Et andet aspekt er også, at hvis du ved, hvordan du lærer bedst, kan du bedre klare lektier og opgaveløsning.

 

Anvendelsesområder

Disse idéer har haft stor gennemslagskraft rundt om i verden. Mange skoler og uddannelsesinstitutioner arbejder med elevernes individuelle læringsstile som pædagogisk platform. Læringsstile anvendes i alle slags uddannelser: Fra mindre børn (førskole) til voksenuddannelser. Flere steder i verden findes specielle Learning Styles Centers, som har tilladelse til at repræsentere St. John’s University. Man kan henvende sig til disse centre for at søge vejledning, indhente oplysninger om forskellige forskningsmateriale og uddannelser.

Sveriges Læringsstilscenter har allerede eksisteret i nogle år (se evt. www.lærstilscenter.se ).  

www.svenderikschmidt.dk kan du downloade den helt ny Boström & Schmidt model, som bygger på en neuropsykologisk analyse af Dunn & Dunn-modellen samt hjernebaseret læring.

 

Hvilken ny pædagogisk retning er det her med læringsstile, spørger mange sig selv. Svaret er, at der ikke findes nogen pædagogisk sandhed, og at læringsstile i sig selv ikke er en ny pædagogisk retning. Ingen metode fungerer godt for alle. Det handler i stedet om at udvide det metodiske repertoire og at pege på forskellige metoder for elever med forskellige stile. Der findes ingen størrelse som passer alle!

Læringsstile vinder også mere og mere frem i organisationer og virksomheder, som tænker innovativt og ønsker at maximere læringseffekten i deres organisation.