Selvevaluering af AMU-aktiviteter

ZBC udarbejder handlingsplaner på baggrund af anbefalingerne fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Bestyrelse og ledelse
ZBC har altid strategisk prioriteret AMU, dels fordi skolen har nogle spidskompetencer inden for blandt andet Kundecenter- og detailbranchen og dels i forhold til udvikling af AMU-kurser. Skolen har et stort antal medarbejdere fuldtidsbeskæftiget inden for AMU-området. Skolens AMU-aktiviteter drøftes minimum to gange årligt på bestyrelsesniveau, og der holdes løbende driftsmøder vedrørende AMU. AMU drøftes desuden jævnligt på skolens strategiske ledergruppemøder. Skolen udarbejder og reviderer skolens udbudspolitik en gang årligt, og politikken drøftes og godkendes derefter af bestyrelsen.

Undervisning og administration på efteruddannelsesområdet kræver i de fleste tilfælde andre kompetencer end på ungdomsuddannelserne. Derfor sikrer skolen en stor erhvervskompetence hos medarbejderne/underviserne inden for AMU-området. Derudover arbejder ledelsen målrettet på løbende kompetenceudvikling af underviserne og administrative medarbejdere. Skolens ledelse tilpasser løbende organiseringen omkring udbud af AMU-aktiviteter til at matche den aktuelle efterspørgselssituation på markedet.

Samarbejde med virksomheder, netværk, jobcentre, vejledningsnetværk, LUU mm.
ZBC har på alle niveauer et stort netværk i forhold til både offentlige og private virksomheder samt øvrige samarbejdspartnere.
ZBC arbejder med opsøgende arbejde via uddannelseskonsulenter i forhold til konkrete spidskompetencer inden for detail, kundecentre, offentlige virksomheder og produktionsvirksomheder. Skolen anser samarbejdet med lokale uddannelsesudvalg (LUU) som særdeles vigtigt. Både i forhold til kontakt til det lokale og regionale samarbejde, men også som sparringspartner i forhold til fastholdelse og fornyelse af AMU-aktiviteterne, fagligt som alment. ZBC samarbejder desuden med jobcentrene med særdeles gode resultater og arbejder målrettet med individuel kompetenceafklaring (IKV) i forhold til relevante målgrupper. Derudover samarbejdes der aktivt med medarbejderorganisationer (HK, 3F m.fl.) og arbejdsgiverorganisationer (Dansk Erhverv, Dansk industri m.fl.) med henblik på at optimere skolens udbud af AMU.

Udbud
ZBC promoverer sine AMU-aktiviteter via efteruddannelse.dk, zbc.dk og brochuremateriale samt deltager i skolens ordinære og ekstraordinære aktiviteter, såsom karrieredage mm.

Kvalitet
Evaluering af AMU-aktiviteterne bygger på AMU-Vis kvalitet, og indgår i skolens samlede kvalitets- og selvevauleringsprogram. Ud fra resultaterne opstilles mål og udformes handlingsplaner med henblik på hele tiden at udvikle skolens udbud for at leve op til de tendenser kursisterne og virksomhederne giver udtryk for.