Her kan du få svar på spørgsmål om HTX på ZBC

Før du starter på HTX

Er der optagelsekrav for HTX?

Du har krav på at blive optaget direkte på htx, hvis du opfylder følgende betingelser:

Du skal have afsluttet folkeskolens 9. klasse og aflagt alle obligatoriske prøver.


Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk).


Afslutter du folkeskolen efter 10. klasse, skal du også aflægge prøve i dansk, engelsk og matematik.


Hvis du ikke opfylder ovennævnte krav, skal din uddannelsesparathed vurderes.Hvordan kommer jeg ind på HTX på ZBC?

Der skal gøres to ting i forbindelse med, at du søger optagelse på Htx

Hvis du søger direkte fra 9. eller 10. klasse sørger uddannelsesvejlederen på din skole for tilmelding via optagelse.dk  inden 1. marts. Du skal lave en uddannelsesplan, som samtidig fungerer som ansøgning.

Hvis du ikke kommer direkte fra folkeskolen, er du velkommen til at kontakte os.

Kan man besøge jer og høre mere om uddannelserne?

Hvis du vil vide mere om skolens uddannelser, er du meget velkommen til Åbent Hus, som ZBC holder.

ZBC holder Åbent Hus hvert år, og her kan du både se skolen og opleve nogle af de aktiviteter og den undervisning, du vil få som elev her. Du kan også møde elever og lærere og stille dem spørgsmål.

Vi holder Åbent Hus i november. Hold øje med hjemmeside og lokalpressen for de præcise datoer og tider.

Om HTX

Hvad er HTX?

Htx betyder højere teknisk eksamen og tager 3 år på et teknisk gymnasium.


Med en htx får du en stærk uddannelse inden for fag som bioteknologi, astronomi, matematik, fysik, kemi og teknikfag.

På htx kombinerer du et højt fagligt niveau med spændende timer både i værkstedet og laboratoriet. Uddannelsen stiller store krav til dig.

Men selvom du kommer til at bruge en del mere tid på forberedelse, end du er vant til fra folkeskolen, så er der masser af tid til at have det sjovt.

Hvad kan jeg bruge en HTX til?

Htx er en teknisk og almen gymnasial uddannelse.

Uddannelsen sidestiller dig med stx'ere, hhx'ere og hf'ere og giver adgang til de videregående uddannelser, fx medicin, dyrlægestudiet, bioteknologi, grafiker, multimediedesigner og ingeniørstudiet.

Hvilke fag har man på HTX?

På htx er fagene en blanding af naturvidenskabelige, humanistiske og tekniske/teknologiske fag.

Naturvidenskabelige fag: matematik, fysik, kemi og biologi.

Humanistiske fag: dansk, engelsk, tysk, samfundsfag og teknologihistorie.
Dansk, engelsk, samfundsfag og teknologihistorie er obligatoriske, mens tysk er et valgfag.

Teknisk/teknologiske fag: teknologi, teknik, kommunikation/it.
Teknologi er både et teoretisk og et praktisk fag, hvor man bl.a. beskæftiger sig med produktudvikling. Teknik er det store fag på 3. år, og du skal vælge mellem 3 linjer: byggeri og energi, design og produktion samt proces, levnedsmiddel og sundhed. à gælder det stadig??

Valgfag: Design, erhvervsøkonomi, statik og styrkelære, informationsteknologi, filosofi, statistik, psykologi og programmering.

Hvordan er HTX bygget op?

Htx består af to forløb: grundforløbet (½ år) og studieretningsforløbet (2½). 

Grundforløbet skal sikre en så god overgang som muligt fra foleskole til htx både med hensyn til fag og studiemetoder. Studieretningsforløbet skal sikre, at eleven bliver ordentligt klædt på til videre uddannelse.

Grundforløbet består af undervisning i obligatoriske fag og et studieområde. De obligatoriske fag er: Matematik, dansk og engelsk. I studieområdet arbejdes der i projekter, hvor en lang række fag indgår: Biologi, fysik, kemi, kommunikation/IT, teknologi og samfundsfag.

Efter grundforløbet fortsætter du på den studieretning, du har valgt. Hver studieretning har en særlig profil, hvor de forskellige fag spiller sammen. Valget af studieretning giver dig mulighed for at fokusere på netop de fag, som har din særlige interesse.

Er der vejledere på skolen?

Skolens vejledere er til for at hjælpe dig med din hverdag på skolen og de udfordringer, du måtte møde på din vej. 

Hvis du har spørgsmål om fx SU eller skolens øvrige uddannelser, kan du også spørge vejlederne.

Hvis du ønsker vejledning om fremtidige studier og videregående uddannelser, efter du er færdig på med hhx, skal du snakke med en vejleder fra Studievalg Sjælland, som kommer forbi skolen på fast basis. 

SU

SU (Statens uddannelsesstøtte) er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig.Når du går eller starter på en uddannelse, har du ret til SU fra kvartallet efter, at du er fyldt 18. Det beløb, du kan få, varierer bl.a. efter, hvor gammel du er, og om du bor hos dine forældre eller er udeboende.På SU's hjemmeside kan du læse om, hvor meget SU du kan få, tidsfristerne, rabat til transport, studielån, SU i udlandet mm. Du skal ligeledes ansøge online.

Din daglig på HTX

Dagligdagen på ZBC

På ZBC vil vi gerne give vores elever det bedst mulige undervisningsmiljø. 

Derfor har vi både undervisningslokaler, auditorier og åbne studieområder for at kunne skabe afveksling med de forskellige undervisningsformer, der bruges i dag.

Vi ved, det er vigtigt, at du føler dig godt tilpas på skolen. Derfor er der gjort plads til, at eleverne, når de ikke har undervisning, kan slappe af i et roligt hjørne.

Elevråd

Elevrådet er vejen til indflydelse på din uddannelse og skolens studiemiljø. 

Elevrådets hovedopgave er at varetage elevernes interesser over for skolens ledelse og bestyrelse. Det er også elevrådet, der arrangerer fester på skolen.

I elevrådet er der repræsentanter fra alle klasser. Elevrådet er repræsenteret i forskellige udvalg, ligesom elevrådsformanden er repræsenteret i skolens bestyrelse side om side med medarbejdere og ledelsen.

Kantine

I kantinen kan du købe mad i løbet af din skoledag.

I løbet af en dag med masser af ny læring og nye indtryk er det vigtigt at få tanket op og få noget brændstof til hjernen. Det kan du få i kantinerne på de forskellige skoler.

Kantinerne sælger bl.a. varme retter, sandwich, salater, frugt og slik til studievenlige priser.

Transport

Alle tre skoler er nemme at komme til med offentlig transport.

Rabat til transport

Hvis du benytter bus/tog til og fra din ungdomsuddannelse, kan du søge støtte til transportudgiften. Det, du skal søge, kaldes et Ungdomskort. Kortet giver dig ret til at få rabat hos dit trafikselskab, når du køber periodekort (månedskort). Husk at søge i god tid, da behandlingstiden er min. 3 uger.

Læs mere på Ungdomskortets hjemmeside 

Sociale arrangementer

I løbet af skoleåret foregår der mange forskellige sociale arrangementer.

Det kan bl.a. være fredagsbar, fester, biografture og idrætsdag. Ved siden af undervisningen vil du som htx-elev også opleve fx gæsteforelæsninger, temaarrangementer, ekskursioner og virksomhedsbesøg - ofte på tværs af klasserne.

Introforløb

Når du er ny på htx bliver der taget godt hånd om dig, så du hurtigt finder dig til rette på din nye skole.

Du bliver rystet godt sammen med dine nye klassekammerater på en introtur, og der bliver holdt introfest og andre sjove arrangementer.

Når du er blevet student fra Teknisk Gymnasium

Videregående uddannelse efter HTX

Med en gennemført htx har du et væld af muligheder. 

Du er ligestillet med studenter, hhx'ere og hf'ere, hvis du søger ind på universitetet, handelshøjskole eller andre videregående uddannelsessteder.

På htx er det de naturvidenskabelige fag, der er i fokus. Mange htx'ere læser derfor videre på fx medicin, dyrlægestudiet, bioteknologi eller ingeniørstudiet. Andre kaster sig over astronomi, matematik, fysik eller måske medie og kommunikation. Mulighederne er mange!